Informácie

Systém slnečnej atmosféry
Prírodné žiarenie

Hydrosun® žiarič reprodukuje kombináciu slnka a vlhkej atmosféry, bez vytvárania ultrafialového žiarenia. Jeho emisia sa nahádza hlboko oblasti infračerveného žiarenia – A s vlnovými dĺžkami od 0,76 do 1,4 mikrometrov.

Iba filtračným účinkom vody v atmosfére stratí slnečné žiarenie škodlivý vplyv, ktorý umožňuje rozmanitosť vývoja. Bez tohto filtrovania slnečného žiarenia atmosférou by dochádzalo k absorpcii tejto energie molekulami vody v povrchných vrstvách ľudskej pokožky, čo by viedlo k pocitu pichania a pálenia.

Výsledkom by bolo intenzívne prehriatie a rýchla dehydratácia tkaniva. Bez ochranného filtra vlhkej atmosféry slnečné infračervené žiarenie môže viesť k extrémnej dehydratácii: to je vidieť v púštnych oblastiach, kde prevažujú nepriaznivé podmienky.

Vodou filtrované infračervené-A-žiarenie (wIRA) hydrosun® žiariča umožňuje lokoregionálne ohrievanie ľudského tkaniva s vysokou penetračnou hĺbkou a intenzitou. Jedinečný princíp fungovania zahŕňa použitie hermeticky uzavretého vodného filtra v dráhe žiarenia na absorpciu tých infračervených vlnových dĺžok, ktoré by inak poškodili pokožku. Táto absorpcia je výsledkom aktivácie OH-skupín pri 940, 1180 a 1380 nanometroch. Teda s vyššou intenzitou žiarenia môže byť dosiahnuté terapeutické zahrievanie hlbších tkanivových vrstiev po dlhšiu dobu.

wIRA produkuje terapeutické tepelné pole v tkanive pomocou

• zasiahnuté kapiláry kože infračerveným žiarením A (primárne ohrievanie)
• distribúcia tepla krvou (chladenie tkanivových plôch v blízkosti povrchu kože, rozloženie tepla do hĺbky)
• zvýšenie kapilárneho krvného prietoku expanziou v oblastiach krvného prietoku, ktoré sú ožiarené a tým sa zvyšuje druhý mechanizmus
• vedenie tepla do hĺbky
• uvoľňovanie sekundárnej energie stimuláciou metabolizmu (zvýšenie metabolizmu) spôsobené zvýšenou teplotou (v súlade s reakčnou rýchlosťou teplotného pravidla o 3°C vyššia teplota znamená približne o 30% vyššiu rýchlosť reakcie a tým väčšie množstvo energie a jej uvoľnenie do tkaniva)
• relatívne vysoká primárna hĺbková účinnosť wIRA. Netermálne účinky wIRA bez príslušného prenosu tepelnej energie a bez príslušnej zmeny teploty, sú založené na stimulácií bunky a bunkovej štruktúry ako špecifický (priamy) radiačný efekt. Reakcie buniek pri infračervenom žiarení – dokonca čiastočne aj pri veľmi malej intenzite ožiarenia – napr.
• cieľovo orientovaný rast povrchových extenzií (plazmódium)
• vplyv na cytochrómovú c-oxidázu
• cielený rast eurónov
• stimulácia liečby rán
• bunkové ochranné účinky (vrátane signalizačnej dráhy)

Pre wIRA s vhodnými terapeutickými ožiareniami a dávkami sa dá nielen preukázať, že je neškodné (bez indukcie matricovej metaloproteinázy 1), ale že má aj bunkové ochranné účinky proti poškodeniu spôsobenému UV žiarením. Navyše vlnové dĺžky v rozsahu wIRA ovplyvňujú adhézne interakcie medzi bunkami a extracelulárnymi matricami, a tak zohrávajú regulačnú úlohu pri procesoch liečby rán, a môžu mať pozitívny vplyv na kozmetické výsledky. Predpokladá sa tiež, že wIRA má imunomodulačné účinky.

V humánnej medicíne bolo zlepšenie hojenia rán pomocou wIRA preukázané v početných klinických a prípadových štúdiách. Čerstvé pooperačné rany, ako aj chronické rany, experimentálne rany a ťažké popáleniny môžu byť úspešne liečené.

Výskum ukázal, že wIRA okrem teploty, výrazne zvyšuje parciálny tlak kyslíka a prietok krvi v tkanive – dva faktory, ktoré sú rozhodujúce pre zlepšenie hojenia rán, ako aj pre ochranu proti infekcii. Zaznamenala sa pozoruhodná úľava od bolesti.