Elektroterapia

Elektroliečba je jednou z najstarších foriem liečby. Už v roku 46 sa spomína ošetrenie prevádzané elektrickými rybami Stingray. Elektroliečba využíva elektrické prúdy na aktiváciu a podporu prirodzených procesov hojenia tela. Použitými princípmi sú protismerné podráždenie, funkčná imitácia, svalová stimulácia, ale aj podpora biochemických procesov pre liečebné účely.

Úvod

„Normálna“ Elektroliečba, t.j. prúd je aplikovaný na telo prostredníctvom elektród, môže byť rozdelená následovne:
LF – Nízka frekvencia

Je to klasická elektroterapia (akú používajú aj elektrické ryby raje). Jednotlivé elektrické impulzy sú zvyčajne aplikované v oblasti bolesti. Rôzne účinky sú generované rôznymi formami impul-
zov a frekvenciami opakovania (0 až 200 Hz). V priebehu rokov sa stali známymi stovky rôz-
nych foriem. LF – aplikácie sú pre pacienta zvyčajne menej pohodlné.

 

MF- Stredná frekvencia

Stredný frekvenčný prúd pozostáva z nosnej vlny, zvyčajne 4 kHz a efektívnej frekvencie (0 až 200 Hz) modulovanej na nosiči. Kvôli vyššej (nosičovej) frekvencii MF je pre pacienta pohodl-
nejšie. Nedostatok všetkých DC komponentov (jednosmerný prúd – batéria) zaručuje, že nie sú žiadne elektrolytické efekty.

 

IF – Interferenčný prúd

Interferenčná terapia je špeciálna forma strednej frekvenčnej terapie. Pri IF efektívna frekvencia nie je modulovaná na nosiči, ale generuje sa vnútri tela tým, že má 2 prekrývajúce sa prúdy MF
a tým vytvára interferenčnú frekvenciu (0,1 až 200 Hz).

 
Zvlášť úspešnou verziou IF je trojrozmerná interferencia STEREODYNATORu vytvorená superpozíciou 3 namiesto 2 prúdov